Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Accés

Perfil d'ingrés

Aquest grau pretén donar sortida a diversos perfils d'estudiants:
 • Estudiants atrets per les noves tecnologies però que no tenen interès en formar-se amb la profunditat del detall tècnic que ho fan els enginyers informàtics. De forma natural, d'aquest perfil han de venir estudiants de batxillerats tecnològics que volen orientar la seva vida professional al desenvolupament tecnològic a nivell de desenvolupament d'usuari avançat.
 • Estudiants amb interès per les arts properes al disseny gràfic i de producte però que no pretenen dedicar la seva vida professional només a l'àmbit artístic però sí que tenen interès en que els seus dissenys puguin servir per millorar els reptes del nou ecosistema amb que les persones interactuem amb el context. Per tant, han de procedir d'aquest perfil estudiants de batxillerats artístics amb interès d'aplicar (i ampliar) aquests coneixements al desenvolupament d'interfícies d'usuari de sistemes interactius.
 • Tot i que els perfils anteriors són, en principi, els de procedència natural, donada la idiosincràsia d'aquesta titulació, també podran accedir estudiants procedents d'àmbits com els humanístics o socials.

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Vies d’accés

SI TENIU EL TÍTOL DE:

 •  Batxillerat + PAU o COU + PAU:  Es pot accedir a qualsevol grau amb independència de la modalitat/opció de Batxillerat que s’hagi cursat.

 •  Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS): Es pot accedir a qualsevol grau des d’un CFGS sense necessitat de fer cap prova; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats. Algunes titulacions de CFGS permeten convalidar crèdits. Consulteu quines matèries dels graus es reconeixen en aquest enllaç.

 • Algun altre títol universitari: Es pot accedir a un grau amb qualsevol altre títol universitari; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

SI HEU SUPERAT LES PROVES PER A:

 •  Més grans de 25 anys: Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

 •  Més grans de 45 anys: Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Són proves comunes per a totes les universitats de Catalunya.

 • Més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència: Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Notes de tall

Correspondència CFGS 

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l'accés a la universitat

SI VENIU D’UNA ALTRA UNIVERSITAT I/O D’UNS ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS

Podeu fer-ho per dues vies diferents:

 • Preinscripció universitària: Accés normal per la preinscripció universitària . Podeu trobar més informació del procediment a seguir, un cop estigueu admesos, en aquest enllaç. Si tens aprovades assignatures en els estudis d’origen que tinguin una càrrega lectiva i uns programes equivalents a les nostres, se't poden reconèixer. Pots trobar més informació en aquesta pàgina.

 • Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats: Podeu demanar que se us reconeguin els crèdits que tingueu superats a la titulació d’origen. Si se us reconeix, com a mínim, 30 ECTS de la titulació, podreu accedir sense necessitat de fer la preinscripció universitària. Si no se us reconeix 30 ECTS, haureu de fer la preinscripció en els terminis oficials. Trobareu el termini i el procediment per sol·licitar-ho aquest enllaç.

 Per accedir en qualsevol dels casos anteriors, menys en el cas de que tingueu reconegut 30 ECTS de la titulació, cal formalitzar la preinscripció universitària.

ACCÉS PER A ESTUDIANTS ESTRANGERS

Per accedir a estudis universitaris heu de tenir en compte que els procediments que heu de seguir depenen tant dels estudis que heu cursat com dels que voleu cursar. En aquest enllaç podeu trobar més informació.