Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Disseny Digital i tecnologies Creatives per la Universitat de Lleida

ESTRUCTURA DEL TÍTOL (*) CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (BA) i Matèries obligatòries (OB) 168
Matèries optatives (OP) 42
Pràctiques Tutelades en Empresa (PTE) 15
Treball fi de grau (TFG) 15
TOTAL CRÈDITS 240

Guia Docent

 
Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
         
 

PRIMER CURS

     
         
102178 Continguts digitals BA 1Q 6
102170 Expressió gràfica BA 1Q 6
102172 Matemàtiques aplicades a l'art i disseny digital BA 1Q 6
102174 Tecnologies de la informació i la comunicació BA 1Q 6
102177 Xarxes socials BA 1Q 6
102171 Art i disseny digital BA 2Q 6
102179 Disseny de la interacció BA 2Q 6
102173 Organització d'empreses BA 2Q 6
102175 Programació BA 2Q 6
102176 Tecnologies web BA 2Q 6
         
 

SEGON CURS

     
         
102180 Arts aplicades i disseny OB 1Q 6
102182 Edició digital  OB 1Q 6
102183 Wed dinàmica OB 1Q 6
102185 Màrqueting i mitjans socials OB 1Q 6
102187 Gamificació i serious games OB 1Q 6
102181 Creació digital OB 2Q 6
102184 Disseny web OB 2Q 6
102186 Valorització de dades socials OB 2Q 6
102188 Interacció digital OB 2Q 6
102198 Tècniques de creativitat OB 2Q 6
         
 

TERCER CURS

     
         
102199 STORYTELLING OB 1Q 6
102081 Community management OB 2Q 6
102189 Gestió de projectes OB 1Q 6
  Assignatures optatives      
 

QUART CURS

     
         
102192 Pràctiques tutelades en empresa  OB 1Q 15
102200 Worshop de cocreació digital OB 1Q 15
102201 Worshop de producció digital OB 1Q 15
102193 Treball de final de grau (genèric) OB  2Q 15
102194 Treball de final de grau (art digital) OB  2Q 15
102195 Treball de final de grau (Entorno web) OB  2Q 15
102196 Treball de final de grau (xarxes socials) OB  2Q 15
102197 Treball de final de grau (videojocs) OB  2Q 15

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

MENCIÓ EN ART DIGITAL   

       
102070 Art i cultura digital  OP 2Q 6
102071 Art i interacció OP 1Q 6
102072 Disseny per a la visualització de dades OP 2Q 6
102073 Laboratori per a creacions artístiques OP 2Q 6
102162 Disseny i pensament digital OP 1Q 6
102163 Creació sonora OP 2Q 6
         

MENCIÓ EN ENTORN WEB

       
102074 Multiculturalitat web OP 1Q 6
102075 Nous paradigmes d'interacció OP 1Q 6
102076 Aplicacions web OP 2Q 6
102077 Aplicacions híbrides OP 2Q 6
102164 Eines de Back-End OP 1Q 6
102165 Solucions de Front-End OP 2Q 6
         

MENCIÓ EN TECNOLOGIES DE LES XARXES SOCIALS  

       
102078 Multiculturalitat digital OP 1Q 6
102079 Comportaments de masses OP 1Q 6
102097 Marketing psico-social OP 1Q 6
102080 Visualització de dades OP 2Q 6
102098 Gestió avançada de xarxes socials OP 2Q 6
102299 Branding OP 2Q 6
         

MENCIÓ EN VIDEOJOCS

       
102082 Desenvolupament de videojocs OP 1Q 6
102083 Modelatge en 3D OP 1Q 6
102166 Teoria i crítica de videojocs OP 1Q 6
102167 Programació avançada OP 2Q 6
102168 Efectes espcials OP 2Q 6
102169 Disseny de so OP 2Q 6
         

MÒDUL DE FORMACIÓ OPTATIVA

101434 Matèria transversal OP 2Q 6
         

OPTATIVITAT DE MOBILITAT

       
102086 Mobilitat I OP 1Q 6
102087 Mobilitat II OP 2Q 6
102088 Mobilitat III OP 2Q 6
102089 Mobilitat IV OP 2Q 6
102095 Mobilitat V OP 2Q 6
102096 Mobilitat VI OP 2Q 6

 

INFORMACIÓ DE L'OPTATIVITAT DE LA TITULACIÓ:

Per poder obtenir el títol l'estudiant ha de cursar 42 crèdits d'assignatures optatives.

En el cas que l'estudiant faci els 36 crèdits d'una Menció, al títol de grau apareixerà reflectida la Menció superada

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.